ਟੈਗ

ਪਿਰਾਪ

ਪਾਇਰੋਪ ਗਾਰਨੇਟ  

ਪਿਰਾਮੋ ਗਾਰਨੇਟ

ਟੈਗਸ ,
ਪਾਇਰੋਪ ਗਾਰਨੇਟ ਖਣਿਜ ਪਾਈਰੋਪ ਗਾਰਨੇਟ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ. ਇਹ ਗਾਰਨੇਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਗਲਤੀ: ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ !!