ਟੈਗ

ਪਿੰਕ ਓਲਾਲ

ਗੁਲਾਬੀ ਓਪਲ  

ਪਿੰਕ ਓਲਾਲ

ਗੁਲਾਬੀ ਓਪਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਰਿੰਗਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੰਡਾਂ, ਹਾਰ, ਬਰੇਸਲੈੱਟ ਜਾਂ ਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਓਪਲ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਗੁਲਾਬੀ ਓਪਲ ਅਕਸਰ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਗਲਤੀ: ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ !!