ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ Gemological ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ

ਨਿਊਜ਼

ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਐਂਜਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ

ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਐਂਜਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ.

ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆਲਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ

ਗਲਤੀ: ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ !!